بازدید مدیر محترم آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از مجتمع پتاس خوروبیابانک.