بیشوفیت

نحوه خرید
ثبت سفارش

بیشوفیت یک کانی منیزیم کلرید آبدار با فرمول O 2H6. 2MgCl است. وزن مخصوص بیشوفیت ۵۶ /۱ گرم بر سانتیمتر مکعب و جرم مولکولی آن ۳۱/۲۰۳ می باشد. بیشوفیت کاربرد های فراوانی در صنعت و کشاورزی دارد. استحصال بیشوفیت با خلوص بالا از شورابه در استخرهای تبخیر خورشیدی مجتمع پتاس انجام پذیرفته است.روش‌های بسیاری برای استحصال بیشوفیت مانند روش تبخیر خورشیدی و تعویض یونی وجود دارد .