شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خوروبیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۴و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال (چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال) (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۷/۹/۲۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.