به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع پتاس پروژه ای تحت عنوان طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت دانش به صورت پایلوت راه اندازی گردید.