فرایندها

اکتشاف معدن
جمع آوری وانتقال وشورابه
فرایند تولید نمک
تولید پتاس
تولید کارنالیت
تولید کلرید کلسیوم