در مسابق طناب کشی هفته دولت که به میزبانی مجتمع سرب و روی نخلک برگزار گردید ،تیم مجتمع پتاس موفق به کسب مقام اول شد.